علت، علائم و روش های درمان آفت دهان
علت، علائم و روش های درمان آفت دهان

آفت دهان با زخم هایی در داخل دهان و روی زبان و لثه خود را نشان می دهد. آفت دهان دارای سه نوع کوچک، بزرگ و هریتی فرم می باشد که آفت کوچک رایج تر از بقیه است