پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

پرسش خود را ارسال نمایید و ظرف کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ متخصص را دریافت نمایید.

سوالاتی که به وسایل و ابزار های مورد استفاده در ارتودنسی، نحوه عملکرد و موارد استفاده آنها مربوط می شود.

سوالاتی که در رابطه با تشخیص و یا درمان صورت گرفته نزد درمانگر دیگری می باشد.

پرسش خود را مطرح کنید -

ارسال پرسش

7+6=