تعرفه دندانپزشکی در سال ۹۹

تعرفه دندانپزشکی

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

هزینه ها و تعرفه های تعیین شده برای درمان های دهان و دندانی می تواند زیر نظر هر متخصص و یا دکتری تفاوت داشته باشد که این تفاوت اندک در تعرفه دندانپزشکی می تواند متاثر از موادی باشد که برای درمان استفاده می شود. همچنین علاوه بر نوع مواد، تخصص و تجربه پزشک نیز در این میان تاثیرگذار خواهد بود. هزینه ها متناسب با شرایط، ممکن است دچار تغییراتی شود که در این صورت تعرفه دندانپزشکی در هر سال در مقایسه با سال های قبل متفاوت خواهد بود. در ادامه به ارائه هزینه های خدمات دندانپزشکی در سیمادنت کلینیک زیر نظر پزشک متخصص می پردازیم.

هزینه های خدمات ارائه شده در سیمادنت کلینیک شامل مواردی چون، معاینه و تشخیص، جراحی دهان، درمان ریشه بدون ترمیم، پریو، پروتز، دندانپزشکی اطفال، دندانپزشکی ترمیمی، ارتودنسی و ایمپلنت می باشد.

ردیفمعاینه و تشخیصتعرفه عمومی (ریال)
۱ویزیت۵۰۰.۰۰۰
۲گرافی پری اپیکال۵۰۰.۰۰۰
ردیفجراحی دهانتعرفه عمومی (ریال)
۱کشیدن هر دندان قدامی۳.۰۰۰.۰۰۰
۲کشیدن هر دندان خلفی۴.۰۰۰.۰۰۰
۳کشیدن هر دندان عقل۵.۰۰۰.۰۰۰
۴خارج کردن دندان نیش نهفته۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۵جراحی عقل نسج نرم۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۶جراحی عقل نسج سخت۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۷فرنکتومی۵.۰۰۰.۰۰۰
۸باز کردن آبسه داخل دهان۳.۰۰۰.۰۰۰
۹درمان درای ساکت (هر جلسه)۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۰اکسپوز کردن دندان۱۵.۰۰۰.۰۰۰
ردیفدرمان ریشه (بدون ترمیم)تعرفه عمومی (ریال)
۱پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی)۵.۰۰۰.۰۰۰
۲درمان ریشه یک کانال۷.۰۰۰.۰۰۰
۳درمان ریشه دو کانال۸.۰۰۰.۰۰۰
۴درمان ریشه سه کانال۹.۰۰۰.۰۰۰
۵درمان ریشه چهار کانال۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ردیفپریوتعرفه عمومی (ریال)
۱جرمگیری بروساژ کامل هر فک۴.۰۰۰.۰۰۰
۲فلپ نیم فک۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۳افزایش طول تاج همراه با فلپ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۴پیوند لثه یک دندان۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۵الکتروسرجری۳.۰۰۰.۰۰۰
۶لیفت لثه هر دندان۵.۰۰۰.۰۰۰
ردیفپروتزتعرفه عمومی (ریال)
۱پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۳پست و کور ریختگی۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۴روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۵پرسلن لامینیت۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۶چسباندن روکشهای قدیمی۲.۰۰۰.۰۰۰
۷خارج کردن روکشهای قدیمی۲.۰۰۰.۰۰۰
۸خارج کردن بریج قدیمی۴.۰۰۰.۰۰۰
۹نایت گارد نرم۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰نایت گارد سخت۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۱چسباندن بریج قدیمی۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۲پروتز پارسیل آکریلی(فلیپر)۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۳پروتز پارسیل بیس فلزی هر فک۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴پروتز کامل هر فک۷۰.۰۰۰.۰۰۰
ردیفاطفالتعرفه عمومی (ریال)
۱کشیدن قدامی (شیری/دائمی)۲.۵۰۰.۰۰۰
۲کشیدن خلفی (شیری/دائمی)۳.۰۰۰.۰۰۰
۳پالپوتومی شیری۵.۰۰۰.۰۰۰
۴پالپکتومی شیری۶.۰۰۰.۰۰۰
۵فلوراید تراپی وبروساژهر فک۲.۵۰۰.۰۰۰
۶فیشور سیلانت هر دندان۳.۰۰۰.۰۰۰
۷Space Regainer۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۸بند و لوپ۸.۰۰۰.۰۰۰
۹لینگوال آرچ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۰متحرک (SM)۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱استریپ هردندان۲.۰۰۰.۰۰۰
ردیفترمیمیتعرفه عمومی (ریال)
۱ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی۵.۰۰۰.۰۰۰
۲ترمیم آمالگام دو سطحی۶.۰۰۰.۰۰۰
۳ترمیم آمالگام سه سطحی۷.۰۰۰.۰۰۰
۴ترمیم کامپوزیت کلاس پنج یا یک سطحی۷.۰۰۰.۰۰۰
۵ترمیم کامپوزیت دو سطحی کلاس سه۸.۰۰۰.۰۰۰
۶ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار۹.۰۰۰.۰۰۰
۷ترمیم بیلداپ با آمالگام(دندان دائمی)۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری(دندان دائمی)۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۹پین معمولی۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰فایبر پست۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۱تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۲فیسینگ کامپوزیت(هر دندان)۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۳بلیچینگ home۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بلیچینگ office۳۵.۰۰۰.۰۰۰
ردیفارتودنسیتعرفه عمومی (ریال)
۱ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ارتوسرجری (ارتودنسی جهت جراحی فک)۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ارتودنسی دیمون (به ازای هر فک اضافه می شود)۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ارتودنسی سرامیکی (به ازای هر فک اضافه می شود)۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۶ارتودنسی متحرک دو فک۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷فیس ماسک۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۸دستگاه فانکشنال۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۹هدگیر۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰فیکس ریتینر هر فک۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱تعویض پلاک متحرک هر فک۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ریباند براکت معمولی۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ریباند براکت دیمون۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ریباند براکت سرامیکی۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۵ترمیم فیکس ریتینر(هر ناحیه)۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۶ریتینر ثابت خلفی (هر ناحیه)۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۷الکتروسرجری هر دندان۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۸ارتودنسی۴×۲ دو فک۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹تعویض نک پد۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۰تعویض فیس بو۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۱تنظیم لبه ی دندان (به ازای هر فک)۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۲دستگاه هایرکس۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۳هوک جراحی+قالبگیری استیج۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ردیفایمپلنتتعرفه عمومی (ریال)
۱یک واحد ایمپلنتکره ای ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
اشترومن سوییس ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۲پیوند استخوان بلاک۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۳پیوند استخوان برای ایمپلنت۳۵.۰۰۰.۰۰۰
به اشتراک بگذارید :